שנינות וטאקט:סוגות-ביצוע (performances) (א-)מוסריות במרחבי שיח בישראל


דר' חיים נוי

עניינה של הרצאה זו הנו אפני הניהול של אינטראקציה יומיומית כפי שאלה נתפסים ומפורשים על-ידי דוברי עברית בישראל. מן ההיבט התיאורטי, ההרצאה נשענת על גוף-ידע סוציולינגוויסטי אשר בחן ביטויים של נימוסים ושל "טקט" במפגשים חברתיים יומיומיים. בחינה זו העלתה תמונה שעניינה ניהול משא ומתן על מרחבים אישיים ועל הסכמה (או אי-הסכמה) הנוגעת להתנהגות הנתפסת כמפרה קודים ונורמות שיחתיים-תרבותיים בחברה נתונה. מן ההיבט האמפירי, נשענת הרצאה זו על ראיונות בהם מתארים מרואיינים אנקדוטות של אירועי דיבור בהם חרגו המשתתפים מן הנורמה הנתפסת של התנהגות ראויה, או לחילופין, אירועים בהם ביטאו המשתתפים התנהגות נאותה בסיטואציה בעייתית, ומפרשים אותם. טענת המחקר עליו מבוססת ההרצאה מתייחסת למספר מימדי שיח: ראשית, בכל מקרה של אירוע תקשורתי–במקרה זה שיחות יומיומיות—מתקיימת תקשורת נוספת ומקבילה (מטה-תקשורת/שיחה), שעיניינה עצם ניהול התקשורת הראשית. שנית, בהמשך למימד הקודם, ולאור תרומתו של א. גופמן, אינטראקציות חברתיות—אף יומיומיות ושיגרתיות—כוללות היבטים טיקסיים. לאור עבודותיו של ר. רפופורט, המציע כי המאפיין המרכזי של טקסים הנו ההיבט התקשורתי, ניתן לראות כיצד תקשורת מארגנת מציאות חברתית בעוצמה הן בעת התרחשותה והן מעבר לה. שלישית, בביטויים של נימוס וטקט בשיחות יומיומיות מהווים לעתים מבעים שהנם דמויי מבעי-ביצוע (speech-act), שתכליתם יישוב דיאלוגי של מתחים בינאישיים.


go back to Recent and Forthcoming Conferences and Presentations